Jak będzie zmieniać się Śląsk? Ministerstwo Rozwoju przedstawiło Program dla Śląska

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło Program dla Śląska, czyli jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), który ma zmienić profil gospodarczy regionu. – Od nowych form działalności gospodarczej zależy wzmocnienie konkurencyjnej pozycji województwa w Polsce oraz w Europie – mówił w piątek (28 lipca) podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju.

 

Wśród przedsięwzięć wymienionych w projekcie Programu dla Śląska uwzględniono m.in: programy sektorowe dla kluczowych branż, jak przemysł stalowy (INNOSTAL), motoryzacyjny (INNOMOTO) i elektroenergetyczny (PBSE), Centrum Kompetencyjno-Demonstracyjne (powoływane w ramach ustawy Przemysł 4.0), konsorcjum jednostek naukowych i przedsiębiorstw nad badaniami i rozwiązaniami ograniczającymi zjawisko smogu, likwidację niskiej emisji, a także inwestycje w transport drogowy, kolejowy, metropolitalny, śródlądowy i energetykę.

„Od nowych form działalności gospodarczej zależy wzmocnienie konkurencyjnej pozycji województwa w Polsce oraz w Europie. Program dla Śląska zawiera kompleksowy zestaw działań zarówno inwestycyjnych, jak i tzw. miękkich, finansowanych ze źródeł unijnych i krajowych, będących odpowiedzią rządu na zapotrzebowanie woj. śląskiego” – powiedział podczas obrad WRDS wiceminister Kwieciński.

Zaznaczył, że Program dla Śląska koncentruje się na: inwestycjach w gospodarkę wykorzystującą nowoczesny przemysł i innowacje, dostosowaniu kapitału ludzkiego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz rozwoju kapitału społecznego, a także poprawie jakości życia. „Uzupełnieniem jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej dla rozwoju gospodarczego i wykorzystanie potencjału wysokiego zurbanizowania regionu” – wskazał wiceminister.

Projekt Programu diagnozuje m.in., że jednym z istotnych wyzwań dla regionu jest podniesienie innowacyjności i produktywności gospodarki regionu z wykorzystaniem istniejących sektorów przemysłowych, a także zwiększenie konkurencyjności Śląska i uniezależnienie jego rozwoju od sektora wydobywczego.

„Rozwój taki wymaga skierowania dodatkowych środków na zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu. Planowane działania zakładają m.in. podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności pracowników w regionie, promowanie śląskich uczelni oraz studentów w zakresie mobilności i wymiany międzynarodowej” – wymienia w piątkowej informacji MR.

Projekt zakłada też wsparcie infrastruktury transportowej – połączeń autostradowych, dróg szybkiego ruchu, dróg lokalnych, zmodernizowanych konwencjonalnych linii kolejowych, transportu publicznego i wodnego. Priorytetem ma być zapewnienie stabilnych dostaw energii, co wiąże się z koniecznością utrzymania i zwiększenia mocy wytwórczych, poprawą infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Działania kierowane na wsparcie miast, zwłaszcza średnich, mają dotyczyć m.in.: innowacji, prac badawczo-rozwojowych oraz rozwoju przedsiębiorczości, efektywności energetycznej budynków, mobilności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacji zawodowej czy rewitalizacji w sferze społecznej, szkolnictwa wyższego i zmian klimatycznych.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego już jesienią ub. roku wypracowała program gospodarczo-społeczny dla regionu, który został przyjęty w formie rekomendacji WRDS skierowanej do rządu. Założenia programu zawarto też w porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju woj. śląskiego, podpisanym wówczas przez wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.

Na tej podstawie, a także z uwzględnieniem materiałów przygotowanych przez samorząd woj. śląskiego (w tym opracowanymi przez zarząd woj. śląskiego Założeniami do Programu dla Woj. Śląskiego, przesłanymi do MR w marcu br.) powstał obecny projekt. Teraz ma on być dopracowywany – w toku spotkań roboczych przedstawicieli ministerstwa oraz WRDS. Obecny harmonogram zakłada zakończenie prac nad projektem w październiku br.

Obok woj. śląskiego Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przewiduje też podobne szczególne rozwiązanie dla Polski Wschodniej.

źródło: portalsamorzadowy.pl

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz