Limit wydatków w kampanii prezydenckiej w górę

W myśl Kodeksu wyborczego komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem, którego wysokość jest wyznaczona kwotą 60 groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców. Od dziś – w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów – kwota ta wzrosła o 6,4 proc.

W przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o ponad 5 proc., minister finansów podwyższa kwotę limitu wydatków komitetów wyborczych w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o ponad 5 proc. jest ustalany na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w „Monitorze Polskim” do 20. dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału.

Za sprawą rozporządzenia ministra finansów, które weszło dziś w życie, kwota limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została podwyższona o 6,4 proc. W efekcie limit wydatków na kampanię wyborczą w wyborach prezydenckich wzrośnie z 60 do 64 groszy na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w formie komunikatu w „Monitorze Polskim” i podaje do publicznej wiadomości liczbę wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów. Na ogłoszenie liczby wyborców PKW ma 14 dni od dnia zarządzenia wyborów.

 

 

parlamentarny.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz