Osrodki Doskonalenia Nauczycieli misza zdobyć akredytację

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra edukacji w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe akredytacje będą musiały mieć wszystkie takie placówki.

  • Placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację będą musiały wnieść opłatę.
  • Jest to 1000 zł waloryzowane corocznie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
  • Kurator oświaty co roku do 31 grudnia będzie podawał do publicznej wiadomości wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym.
  • Akredytacja będzie przyznawana na pięć lat.
  • Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w Prawie oświatowym, zgodnie z którym minister ma w rozporządzeniu określić szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu akredytacyjnego, warunki wynagrodzenia jego członków, niebędących pracownikami kuratorium oświaty, oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia ubiegające się o akredytację.

Zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli są zobowiązane do uzyskania akredytacji stanowiącej potwierdzenie, że placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli. Z obowiązku tego wyłączone są tylko placówki publiczne prowadzone przez ministrów: edukacji, kultury, rolnictwa i zdrowia.

Dotychczas placówki doskonalenia nauczycieli mogły, ale nie musiał mieć akredytacji. W ustawie Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe zapisano, że te, które nie mają akredytacji, będą miały czas na jej uzyskanie do 31 sierpnia 2019 r. Natomiast te, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty zachowają ją do 31 sierpnia 2020 r.

 

 

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz