Projekt nowelizacji ustawy o odpadach

Całodobowe kontrole, nowe narzędzia i uprawnienia, przewiduje skierowany przez MŚ do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Z kolei projekt nowelizacji ustawy o odpadach zakłada m.in. skrócenie czasu ich magazynowania z trzech do jednego roku.

  • Ministerstwo Środowiska przygotowało nowelizację ustawy i odpadach.
  • Zmiany zajdą także w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska.
  • W obu przypadkach zmiany prowadzą do wzrostu kontroli nad firmami zajmującymi się odpadami.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska zakłada, że wyspecjalizowane zespoły będą mogły prowadzić zaplanowane z poziomu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska kontrole na terenie całego kraju. Inspektorzy mają mieć możliwość przeprowadzania kontroli w systemie całodobowym oraz interwencyjnych – bez wcześniejszego zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia.

Projekt przewiduje też rozszerzenie uprawnień inspektorów IOŚ podczas wykonywania kontroli m.in. obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych, w tym bezzałogowych statków powietrznych, obrazu oraz dźwięku. Inspektorzy mają mieć zapewnioną pomoc policji.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o odpadach m.in. ogranicza maksymalną długość magazynowania odpadów z trzech lat do roku. Nakłada też na ubiegającego się o zezwolenie o magazynowanie lub składowanie odpadów obowiązek uzyskania dla lokalizacji opinii straży pożarnej.

Projekt zakłada także całkowity zakaz przywozu do kraju odpadów w celu unieszkodliwiania oraz całkowity zakaz przywozu do Polski odpadów komunalnych oraz odpadów powstających z przetwarzania odpadów komunalnych.

Projekt przewiduje ustanawianie zabezpieczenia roszczeń, czyli kaucji. Kaucja ustanawiana byłaby na wypadek konieczności pokrycia kosztów wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym poniesionych w celu usunięcia odpadów i ich zagospodarowania lub skutków prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Wprowadza się także szereg nowych wymagań dla prowadzących działalność z nimi związaną. To m.in. obowiązek zabezpieczenia roszczeń, posiadania na własność terenu, na którym będą składowane albo przetwarzane odpady – co ma zapobiec ich porzucaniu i „znikaniu” firm, skrócenie okresu magazynowania do roku z trzech lat, obowiązek dopuszczenia obiektu do użytkowania przez straż pożarną.

Będzie też możliwość wydania odmownej decyzji na gospodarowanie odpadami, w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa oraz tzw. wilczy bilet – wcześniejsze skazanie za przestępstwo przeciw środowisku lub cofnięcie decyzji ws. gospodarowania odpadami będą negatywną przesłanką do wydania innej decyzji w tym zakresie.

Gigantyczne kary

Za niezgodne z zezwoleniem postępowanie z odpadami grozić będzie kara administracyjna w wysokości od 1 tys. do 1 mln zł. Natomiast minimalna kara za brak zezwolenia na gospodarowanie odpadami wyniesie 10 tys. zł, przy maksymalnej wysokości 1 mln zł.

Kara administracyjna obliczana ma być na podstawie objętości odpadów i odpowiedniej stawki, zależącej od klasyfikacji odpadów.Karane będzie też niedostarczenie odpadów na miejsce przeznaczenia lub do ich posiadacza – od 1 tys. do 100 tys. zł. Maksymalna kara za stwarzające zagrożenie postępowanie odpadami ma wzrosnąć do 5 lat więzienia, również do 5 lat więzienia ma grozić za niezgodne z przepisami postępowanie z odpadami.

Projekt wprowadza też nowe podstawy odmowy wydania przez organ właściwy decyzji na gospodarowanie odpadami w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów dotyczących gospodarki odpadami przez podmiot wnioskujący – tzw. „wilczy bilet”. Przepis ma dotyczyć osób fizycznych, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko środowisku.

W stosunku do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych ustawa wprowadza zakaz wydania powyższych zezwoleń, jeżeli wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz lub członek zarządu został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko środowisku, albo był wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy lub przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, w stosunku do którego wydano decyzję o cofnięciu zezwolenia.

 

 

portalsamorzadowy.pl/pap

Brak komentarzy

Dodaj komentarz