Przejazdy kolejowe na drogach niepublicznych do zamknięcia? Spór trwa

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych uznaje działania PKP zmierzające do likwidacji wszystkich przejazdów kolejowo-drogowych i przejść na drogach wewnętrznych jako bezpodstawne. – Stawianie bezwarunkowych żądań opartych na błędnych interpretacjach jest niedopuszczalne – uważają samorządowcy.

  • Samorządowcy protestują przeciwko decyzji PKP PLK w sprawie przejazdów na drogach niepublicznych.
  • PKP nakazuje zmianę statusu dróg wewnętrznych na drogi publiczne albo likwidację istniejących na nich przejazdów kolejowych.
  • Zdaniem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych brak jest jakichkolwiek zakazów obecności na drogach wewnętrznych przejazdów drogowych i przejść.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie PKP Polskie Linie Kolejowe wystąpiły z pismem do gmin informującym, że w terenie gmin mogą pozostać jedynie przejazdy kolejowo-drogowe kategorii A-D (oznaczenia dla przejazdów na drogach publicznych) na skrzyżowaniach z drogami mającymi status drogi publicznej.

PKP poinformowało, że na podstawie § 12 tegoż rozporządzenia przejazdy kolejowo-drogowe oraz przejścia, które są zlokalizowane na drogach wewnętrznych mogą istnieć  tylko jako przejazdy użytku niepublicznego (tzw. kategoria F), na podstawie umowy zawartej między zarządcą kolei (PKP), a użytkownikiem przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia, umowa zaś określa w szczególności sposoby ich zabezpieczenia i użytkowania. Gminy, na terenie których na drogach wewnętrznych znajdują się przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia zostały wezwane przez PKP do przekształcenia tych dróg wewnętrznych w drogi publiczne.

Nieprzekształcenie tych dróg zostało obarczone przez PKP rygorem wdrożenia „30-dniowej” procedury likwidacji tych przejazdów lub przeklasyfikowanie ich do kat. F użytku niepublicznego. PKP wysłało też do mieszkańców gmin umowy na użytkowanie przejazdów kolejowo-drogowych kat. F zawierające sposoby zabezpieczeń przejazdu oraz koszty, jakie muszą pokrywać użytkownicy przejazdów kat. F (od 445-800 zł netto za rok: w kosztach PKP ujmuje koszt najmu terenu PKP, amortyzację, podatki, diagnostykę, a także część kosztu likwidacji przejazdu).

 PKP w swoich pismach wskazały drobiazgowo uregulowania dotyczące ustalania kategorii przejazdu, sposobu jego zabezpieczania, zobowiązań zarządcy drogi do sprawdzania widoczności przejazdów i przejść od strony drogi, a także obowiązków zarządcy drogi do sprawdzania odległości widoczności przejazdu, czy przejścia oraz przeprowadzania pomiarów natężenia ruchu. 

– Może drobiazgowość PKP wywoływałaby mniejsze zdziwienie, gdyby nie fakt, że kierowane żądania dotyczą także torowisk zamkniętych od ok. 20 lat – pisze w swoim stanowisku Ogólnopolski Związek Organizacji Samorządowych. I podaje przykłady takich miejsc.

 

 

portalsamorzadowy.pl

Brak komentarzy

Dodaj komentarz