Przybywa miejsc w żłobkach

W porównaniu z rokiem poprzednim ogólna liczba żłobków i oddziałów żłobkowych wzrosła o 13,1% – poinformował GUS. Najwięcej placówek jest na Mazowszu, a najmniej w woj. świętokrzyskim.

Według danych GUS na koniec 2017 r. na terenie kraju działało 3120 żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych, które zapewniły opiekę 99409 dzieciom. Wśród wszystkich tego typu placówek największy odsetek stanowiły żłobki wraz z oddziałami żłobkowymi (82,1%).

Placówki

W porównaniu z rokiem poprzednim ogólna liczba żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych zwiększyła się o 13,1%. Zdecydowana większość placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 to placówki prywatne – 75,9% ogólnej liczby wszystkich placówek. Dysponowały one 52,8% ogólnej liczby miejsc i przebywało w nich 49,8% dzieci. 

Wśród wszystkich placówek sektora prywatnego 68,9% stanowiły placówki należące do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W sektorze publicznym 98,8% to placówki, których organem prowadzącym był samorząd gminny. 

W 2017 r. najwięcej placówek funkcjonowało, podobnie jak w 2016 r., w województwie mazowieckim (w 2017 r. 592, a w 2016 r. 512), a najmniej w świętokrzyskim (odpowiednio 52 i 49).

Miejsca 

Żłobki i kluby dziecięce w 2017 r. dysponowały 106,5 tys. miejsc (wzrost o 13,1% w porównaniu z 2016 r.), 56,3 tys. miejsc znajdowało się w placówkach sektora prywatnego. 

Placówki sektora publicznego dysponowały 50,2 tys. miejsc. Chłopcy stanowili blisko 52% ogólnej liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych.

Najwyższą wartość wskaźnika liczby miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku do lat 3 odnotowano w województwie dolnośląskim (144,3). 

Wskaźnik ten był także wysoki w województwie opolskim (136,3). Najniższa wartość wskaźnika wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim (58,0). 

Większość placówek sektora prywatnego to placówki posiadające do 20 miejsc (58,7%); dla porównania w placówkach sektora publicznego odsetek ten wyniósł 13,6%. W sektorze publicznym 161 placówek (21,5%) dysponowało więcej niż 100 miejscami, natomiast w sektorze prywatnym takich placówek było tylko 6.

Największą liczbę miejsc oferowały żłobki – 94,2 tys. (88,4%). Kluby dziecięce dysponowały 9,9 tys. miejsc (9,3%), a oddziały żłobkowe 2,5 tys. miejsc (2,3%). 

Dzieci 

W ciągu 2017 r. w żłobkach i klubach dziecięcych przebywało 154,5 tys. dzieci (wzrost w porównaniu z 2016 r. o 24,3 tys. dzieci). Przeciętnie jedno dziecko uczęszczało do klubu dziecięcego przez 107 dni w roku, a do żłobka 106 dni. Wśród dzieci uczęszczających do wszystkich typów placówek przeważali chłopcy, którzy stanowili blisko 52% ogólnej liczby dzieci w placówkach. W ciągu 2017 r. 85,5 tys. dzieci skorzystało z częściowego lub całkowitego dofinansowania przez gminę, z czego 43,2% to dzieci uczęszczające do prywatnych placówek. 

Najwyższą wartość wskaźnika liczby dzieci w placówkach w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku do lat 3 odnotowano w województwie dolnośląskim (128,8). Wskaźnik ten był także wysoki w województwie opolskim (125,1). Najniższa wartość wskaźnika wystąpiła w województwie warmińsko-mazurskim (56,8).   

 

 

kurier.pap

Brak komentarzy

Dodaj komentarz