Regulamin

Zasady ogólne

 1. Zasady korzystania z portalu internetowego realnapolska.pl określa regulamin zawarty na stronie realnapolska.pl
 2. Właścicielem portalu realnapolska.pl jest :

MEDIA DATE CENTER LTD

74088516, CONNAUGHT ROAD, ILFORD IG1QT

 1. Informacje prezentowane na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Portal funkcjonuje jak swoista tablica ogłoszeń, nie jest obszarem zawierania żadnych transakcji handlowych.
 2. Użytkownikiem Portalu jest każda osoba, która z niego korzysta.
 3. Użytkownik korzystający z Portalu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Korzystanie z portalu

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu realnapolska.pl umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w serwisie oraz w innych serwisach internetowych administrowanych przez Administratora lub podmioty powiązane z Administratorem, oraz nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, linków lub innych treści, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności MEDIA DATE CENTER LTD.

W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 1. Dla prawidłowego korzystania z serwisu realnapolska.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.
 2. Wszelkie prawa do serwisu realnapolska.pl, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują MEDIA DATE CENTER LTD.
 3. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu realnapolska.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  – przeglądać serwis, w tym treści pochodzące od MEDIA DATE CENTER LTD, jak również od innych podmiotów, a także opinie, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników,
  – zamieszczać w serwisie określone wypowiedzi, opinie, komentarze, linki lub inne treści zgodnie z dostępna funkcjonalnością serwisu realnapolska.pl,
  – umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisu Facebook) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu realnapolska.pl.
 4. Warunkiem korzystania z serwisu realnapolska.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu realnapolska.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu realnapolska.pl polegające na umieszczaniu w Serwisie określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści w serwisie realnapolska.pl oraz jest władny udzielić MEDIA DATE CENTER LTD określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 5. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu realnapolska.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści w serwisie realnapolska.pl, a także za skutki udzielenia MEDIA DATE CENTER LTD, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez MEDIA DATE CENTER LTD z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód) odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec MEDIA DATE CENTER LTD z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii lub innych treści na serwisie realnapolska.pl lub z tytułu udzielenia MEDIA DATE CENTER LTD, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez MEDIA DATE CENTER LTD z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie MEDIA DATE CENTER LTD lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.
 7. Użytkownik korzystając z serwisu realnapolska.pl poprzez umieszczanie konkretnych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia MEDIA DATE CENTER LTD określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez MEDIA DATE CENTER LTD zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.
 8. Z tytułu korzystania z serwisu realnapolska.pl MEDIA DATE CENTER LTD nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu realnapolska.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w szczególności za opublikowane w serwisie przez użytkownika treści, jak również za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.
 9. Korzystanie z usług serwisu realnapolska.pl jest dobrowolne.
 10. Każdy użytkownik serwisu realnapolska.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami „netykiety.” Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu): – rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym „niechcianej” reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody MEDIA DATE CENTER LTD), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie realnapolska.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne), – podszywanie się pod inne osoby, – naruszanie tajemnicy korespondencji, – naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci, inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami „netykiety”, w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy MEDIA DATE CENTER LTD, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych MEDIA DATE CENTER LTD.
 11. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie danej treści udostępnionej przez użytkownika w serwisie jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 14 a-e Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez MEDIA DATE CENTER LTD wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danej opinii, komentarza lub innej treści, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które MEDIA DATE CENTER LTD ma prawo usunąć konkretną treść. Niezależnie od powyższego MEDIA DATE CENTER LTD jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 12. MEDIA DATE CENTER LTD oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis realnapolska.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu realnapolska.pl, oraz fakt, iż treści dostępne w serwisie pochodzą także od innych niż MEDIA DATE CENTER LTD podmiotów, MEDIA DATE CENTER LTD nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu realnapolska.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, a także w związku z przerwami w świadczeniu usług przez inne podmioty.
 13. MEDIA DATE CENTER LTD do korzystania z Internetu, w tym serwisu realnapolska.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, MEDIA DATE CENTER LTD zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
 14. Informacje opisujące funkcjonalności serwisu realnapolska.pl dostępne są na stronie realnapolska.pl Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu realnapolska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu realnapolska.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 15. W ramach serwisu MEDIA DATE CENTER LTD udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej (realnapolska@gmail.com) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.
 16. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu MEDIA DATE CENTER LTD nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie: – za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu realnapolska.pl i szkody wynikłe z tego tytułu, – za treści zamieszczone przez użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu, – za treści podmiotów innych niż MEDIA DATE CENTER LTD i szkody wynikłe z tego tytułu, – z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu realnapolska.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich, – z tytułu naruszenia przez inne niż MEDIA DATE CENTER LTD podmioty praw osób trzecich, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich, – za usunięcie dowolnych treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie, mając na uwadze darmowy charakter serwisu realnapolska.pl, MEDIA DATE CENTER LTD w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu realnapolska.pl wynikające z działań lub zaniechań innych podmiotów, osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których MEDIA DATE CENTER LTD nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; MEDIA DATE CENTER LTD deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu realnapolska.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.
 17. MEDIA DATE CENTER LTD nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu poprzez ich umieszczanie na serwerach MEDIA DATE CENTER LTD.

MEDIA DATE CENTER LTD zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do MEDIA DATE CENTER LTD z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez MEDIA DATE CENTER LTD prowadzenia serwisu realnapolska.pl.

 1. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu realnapolska.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej realnapolska@gmail.com lub pisemnie na adres:

MEDIA DATE CENTER LTD

74088516, CONNAUGHT ROAD, ILFORD IG1QT

 1. MEDIA DATE CENTER LTD oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do MEDIA DATE CENTER LTD uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, MEDIA DATE CENTER LTD udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu realnapolska.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu realnapolska.pl, przy czym MEDIA DATE CENTER LTD działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi MEDIA DATE CENTER LTD do przekazania takich danych.
 2. Użytkownik umieszczając wpis, komentarz, a także inne treści w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupę MEDIA DATE CENTER LTD, w tym także w celach reklamowych.
 3. MEDIA DATE CENTER LTD oświadcza, iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis realnapolska.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. MEDIA DATE CENTER LTD korzysta z cookies głównie w celu udoskonalenia korzystania z serwisu realnapolska.pl przez użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania lub ustalenia tożsamości użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu realnapolska.pl.

Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli użytkownik może znaleźć Polityce prywatności dostępnej pod adresem:

http://realnapolska.pl/polityka-prywatnosci, a także w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

 1. Regulamin jest dostępny na stronie http://realnapolska.pl/Regulamin.
 2. MEDIA DATE CENTER LTD zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie MEDIA DATE CENTER LTD poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz