Zaproszenie do rozmów dla JST

 

Zaproszenie składa Edmund Szwed

Prezes Stowarzyszenia AWA – Edmund Szwed zaprasza do rozmów Podstawowe Jednostki Samorządu Terytorialnego, których celem jest znalezienie sposobu pozyskania środków inwestycyjnych na cele inwestycji komunalnych

 

tel. +48 606 299 565, e-mail: szwed.edmund@gmail.com

Zaproszenie jest skierowane do Rady i Wójta Gminy (Rady i Burmistrza Miasta). Może ono być przekazane także innemu podmiotowi uprawnionemu do emisji obligacji przychodowych, to jest:

 1. spółce akcyjnej albo spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Gmina (miasto) posiada taką liczbę akcji albo udziałów, która zapewnia więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, a jedynym przedmiotem działalności spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej,

 2. spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli jedynym przedmiotem jej działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej z j.s.t. lub związkiem j.s.t. i która zadania te będzie wykonywać co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności obligacji,

 3. spółce akcyjnej, która na podstawie upoważnienia ustawowego lub na podstawie koncesji albo zezwolenia będzie wykonywać zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności obligacji.

 1. Celem rozmów będzie wstępne określenie warunków i zasad emisji obligacji oraz przeznaczenia i przewidywanego okresu spłaty środków finansowych uzyskanych w taki sposób.

Podmiot zamierzający wyemitować obligacje przychodowe powinien przedstawić swoje stanowisko co do:

 1. praw, jakie mogą być przyznane obligatariuszowi,

 2. pożądanego trybu wyłonienia banku – organizatora emisji,

 3. zakładanego terminu emisji obligacji,

 4. przewidywanego okresu realizacji projektu,

 5. czasu, w jakim nastąpi wykup obligacji,

 6. sposobu realizacji projektu,

 7. sposobu wykonywania kontroli nad gospodarką środkami finansowymi.

W oparciu o wyniki rozmów zostanie opracowana i przedłożona zainteresowanemu podmiotowi oferta precyzująca zasadnicze warunki umowy, jaką może przygotować Edmund Szwed.

Przed złożeniem oferty zostaną rozeznane warunki współpracy z bankiem posiadającym odpowiednio wysoki kapitał własny, możliwości zaangażowania renomowanego wykonawcy robót (jeżeli zachodzi taka potrzeba), możliwości obniżenia kosztów finansowych realizacji projektu.

Oferta stanie się podstawą negocjacji, których celem będzie zawarcie umowy oraz ustalenie sposobu przygotowania i zawarcia pozostałych umów (z bankiem, wykonawcą robót i innych).

 1. Edmund Szwed zapewnia, że:

 1. nie będzie stwarzał ograniczeń co do wysokości kwoty, na jaką mogą opiewać obligacje,

 2. będzie działał wyłącznie w granicach udzielonego mu zlecenia,

 3. nie uzyska praw własności (współwłasności) w zrealizowanym projekcie,

 4. szczególną uwagę zwróci na zabezpieczenie interesów obligatariusza i zminimalizowanie ryzyka obciążającego jego wierzytelność,

 5. zapewni profesjonalną obsługę prawną czynności dokonywanych w stosunkach z Emitentem obligacji oraz innymi podmiotami biorącymi udział w przedsięwzięciu,

 6. zawsze uwzględni uzasadniony interes Emitenta.

 

Schemat finansowania kosztów budowy i uruchomienia inwestycji celu publicznego w ramach zadań własnych Gminy

 

Prezes Stowarzyszenia AWA

Edmund Szwed

Brak komentarzy

Dodaj komentarz